czwartek, 2 października 2014

BSD vs GPL

Cytat:

> BSD: "If you love something, set it free.  If it comes back to you, 
> it was meant to be."
>
> GPL: "If you love something, set if free, but put a chain around 
> it's neck to make sure it doesn't get out of sight."

Natrafienie na ten cytat związany jest z  bardzo, bardzo, bardzo wątpliwą zawartością strony: http://aboutthebsds.wordpress.com/ (adresu celowo nie linkuję).
Nie pamiętam bym przez ostanie dwie dekady miał możliwość zapoznania z takim poziomem treści.
Niewątpliwie zawartość strony rozbawiła mnie ale zapoznanie się z treściami zawartymi w powyższym blogu byłoby niesamowitą stratą czasu gdyby nie powyższy cytat.
Cytat nie pojawił się oczywiście na stronie. Napotkałem go na liście dyskusyjnej FreeBSD gdzie był poruszony temat tej nieszczęsnej strony.
środa, 24 września 2014

nginx + node.js (proxy)

Konfiguracja serwera nginx jako serwera proxy dla aplikacji node.js (do zastosowań developerskich). Poniższa konfiguracja umożliwia:
 • dynamiczne tworzenie adresu dla aplikacji node.js nasłuchującej na partach od 10000 do 10999 (na adresie localhost)
 • serwowanie plików statycznych poprzez serwer Nginx zamiast poprzez aplikację node.js
 • obsługę websocket (upgrade połączenia) 
 •  

Obsługa websocket po stronie nginx-a jest możliwa (z pamięci) od wersji 1.4.x (na pewno działa w wersji 1.6.x).

# Kontekst http{}
map $http_upgrade $connection_upgrade {
    default upgrade;
    ''   close;
}
server {

    listen 80;
    listen [::]:80;

    server_name ~^app.([0-9]?[0-9]?[0-9])\.socha\.it$;
    set $url_node_port $1;
    if ($url_node_port ~* "^[0-9]$") {
      set $app_node_port 1000$url_node_port;
    }
    if ($url_node_port ~* "^[0-9][0-9]$") {
      set $app_node_port 100$url_node_port;
    }
    if ($url_node_port ~* "^[0-9][0-9][0-9]$") {
      set $app_node_port 10$url_node_port;
    }

    root /storage/web/node/app/$app_node_port;

    location /system-problem/ {
        root /storage/web/default;
    }

    location = / {
        try_files /index.html @application;
    }
    location / {
        try_files $uri @application;
    }
    location @application {
        error_page 502 =404 /system-problem/error.html;
        proxy_pass http://127.0.0.1:$app_node_port;
        proxy_http_version 1.1;
        proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
        proxy_set_header Connection $connection_upgrade;
    }
}
Adres wywołania wygląd tak:
app.0.socha.it     - co jest mapowane na adres aplikacji node.js 127.0.0.1:10000
app.1.socha.it     - co jest mapowane na adres aplikacji node.js 127.0.0.1:10001
app.99.socha.it   - co jest mapowane na adres aplikacji node.js 127.0.0.1:10099
app.999.socha.it - co jest mapowane na adres aplikacji node.js 127.0.0.1:10999
itd...
Adresy typu app.0, app.00 czy app.000 są tożsame (tj. mapowane do adresu 10000). Tak samo jak np. app.5, app.05 czy app.005 (port 10005).

Obsługa plików statycznych odbywa się poprzez utworzenie katalogu:
/storage/web/node/app/<PORT> 
np. katalog /storage/web/node/app/10000.
W pierwszej kolejności w powyższym katalogu sprawdzana jest obecność pliku i jeśli jest on dostępny jest serwowany przez nginx-a. Jeśli plik nie zostanie odnaleziony wywoływana jest aplikacja node.js (na wybranym porcie), która może obsłużyć dane wywołanie. (powyższy mechanizm sprawdził się w jednym z moich projektów gdzie służył do generacji miniaturek obrazków - jeśli miniaturka nie istniała aplikacja node.js generowała plik, który przy następnym wywołaniu był już bezpośrednio serwowany przez nginx-a). Dodatkowo dla adresu / obsługiwane jest statyczny plik index.html. Łatwo to rozszerzyć o obsługę pliku index.html  (lub dowolnej innej nazwy) dla pozostałych katalogów:

    location / {
        try_files $uri $uri/index.html @application;
    }
W przypadku braku możliwości połączenia z aplikacją node.js (502 - Bad Gateway) zwracany jest błąd 404 i zawartość pliku /storage/web/default/system-problem/error.html.

PS: Ostrożnie z dyrektywą If
http://wiki.nginx.org/IfIsEvil
http://agentzh.blogspot.com/2011/03/how-nginx-location-if-works.html

środa, 13 sierpnia 2014

IPXE XenServer 6.2 Boot

Konfiguracja dla iPXE ładująca instalator XenServer 6.2
        imgfree
        kernel  -n xen.gz boot/ipxe/xen dom0_max_vcpus=2 dom0_mem=752M com1=115200,8n1 console=com1,vga
        module  -n vmlinuz osboot/ipxe/vmlinux xencons=hvc console=hvc0 console=tty0 install
        module   install.img
        boot
Tworzenie plików xen i vmlinux:

cd boot
mkdir ipxe
cp xen.gz ipxe/
cp vmlinuz ipxe/vmlinux.gz
cd ipxe
gzip -d xen.gz
gzip -d vmlinux.gz

sobota, 7 czerwca 2014

Jedna instancja cronjob-a

Problem stary jak świat...
Proste rozwiązanie: http://timkay.com/solo/

#!/usr/bin/perl -s
#
# solo v1.6
# Prevents multiple cron instances from running simultaneously.
#
# Copyright 2007-2013 Timothy Kay
# http://timkay.com/solo/
#
# It is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of either:
#
# a) the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation;
#  either version 1 (http://dev.perl.org/licenses/gpl1.html), or (at your option)
#  any later version (http://www.fsf.org/licenses/licenses.html#GNUGPL), or
#
# b) the "Artistic License" (http://dev.perl.org/licenses/artistic.html), or
#
# c) the MIT License (http://opensource.org/licenses/MIT)
#

use Socket;

alarm $timeout    if $timeout;

$port =~ /^\d+$/ or $noport   or die "Usage: $0 -port=PORT COMMAND\n";

if ($port)
{
  $addr = pack(CnC, 127, $<, 1);
  print "solo: bind ", join(".", unpack(C4, $addr)), ":$port\n" if $verbose;

  $^F = 10;  # unset close-on-exec

  socket(SOLO, PF_INET, SOCK_STREAM, getprotobyname('tcp')) or die "socket: $!";
  bind(SOLO, sockaddr_in($port, $addr))  or $silent? exit: die "solo($port): $!\n";
}

sleep $sleep if $sleep;

exec @ARGV;

sobota, 22 lutego 2014

Terminacja SSL/TLS i Apache (przekierowania na katalogi)


Co się stanie gdy wywołamy taki adres?
 http://adres.pl/katalog
Obsługując taki adres serwer Apache spróbuję udostępnić plik o nazwie /katalog (względem DocumentRoot). Gdy się okaże, że pod tą nazwą w systemie plików znajduję się katalog serwer wykona przekierowanie (HTTP 301) na adres:
http://adres.pl/katalog/
W przekierowaniu jest podany adres bezwzględny (pełny URL). Przy tworzeniu pełnego adresu Apache ustawia  rodzaj protokołu (scheme). Domyślna wartość dla scheme to http. Gdy aktywny jest jakiś moduł SSL/TLS (np. mod_ssl) dla vhostów z obsługą SSL-a zwracana jest wartość https.

Na problem możemy natrafić gdy terminacja SSL/TLS obywa się w innym miejscu niż Apache (przykład terminacji na serwerze Nginx). W takiej sytuacji komunikacja serwera proxy z  serwerem Apache odbywa się najczęściej po "czystym" protokole HTTP i  Apache wygeneruję przekierowanie bezwzględne zawierające http://.

Najprostszym rozwiązaniem tego problemu w przypadku Nginx jest wykorzystanie dyrektywy  proxy_redirect. Pozwala ona  na podmianę  w odpowiedzi z backendu np. http:// na https://. Wykorzystując to rozwiązanie  może być trudno wykonać celowe przekierowanie  z poziomu backendu (np. aplikacji php) na adres http:// - może ono zostać zamienione na https://.

Poniższy bardzo prosty moduł dla Apache (dla wersji 2.2.x) rozwiązuję ten problem. Rozwiązanie opiera się na przekazaniu przez serwer proxy nagłówka  (X-Forwarded-Proto) informującego jaki protokół został użyty przy połączeniu. Poniższy moduł po wykryciu takiego nagłówka "informuję" serwer Apache o odpowiednim typie protokołu (zmienia nazwę dla scheme) dla danego requesta.
Moduł jest bardzo prosty. Posiada zaszyte informacje o nazwie nagłówka i dopuszcza tylko zmianę jeśli request został wywołany z adresu 127.0.0.1. Moduł celowo nie obsługuję żadnych parametrów konfiguracyjnych - jeśli moduł zostanie wyłączony konfiguracja serwera Apache będzie dalej prawidłowa (nie będzie nieznanych dyrektyw konfiguracyjnych).

Poniżej kod źródłowy modułu (w języku C) i pakiety RPM.

Pakiet RPM dla CentOS 6.x x86_64
Pakiet SRPMS

/*
 * mod_rpsm.c (Reverse Proxy Scheme Module)
 * Version: 1.0
 * License: Public Domain
 *
 * Author: Robert Socha
 * EMail: socha@socha.it
 *
 * Simple module to set Apache scheme (https or http) when request are coming from 
 * reverse proxy/ssl terminator (eg. Nginx)
 * No configuration directives - pass X-Forwarded-Proto header from proxy 
 * (and set it to https)
 *
 * Compile: apxs -c mod_rpsm.c
 *
 */

#include "httpd.h"
#include "http_config.h"
#include "http_protocol.h"
#include "ap_config.h"

module AP_MODULE_DECLARE_DATA rpsm_module;

static const char *rpsm_http_scheme(const request_rec *r) {
const char *xfproto;
 if( (strcmp(r->connection->remote_ip,"127.0.0.1")==0) &&
   (xfproto = apr_table_get(r->headers_in, "X-Forwarded-Proto")) &&
   (strcmp(xfproto,"https") == 0)) {
 return "https";
 }
 return NULL;
}

static void rpsm_register_hooks(apr_pool_t *p) {
 ap_hook_http_scheme(rpsm_http_scheme, NULL, NULL, APR_HOOK_MIDDLE);
}
 
module AP_MODULE_DECLARE_DATA rpsm_module = {
 
STANDARD20_MODULE_STUFF,
 NULL,       /* dir config creater */
 NULL,       /* dir merger --- default is to override */
 NULL,       /* server config */
 NULL,       /* merge server configs */
 NULL,       /* command apr_table_t */
 rpsm_register_hooks, /* register hooks */
};