środa, 24 września 2014

nginx + node.js (proxy)

Konfiguracja serwera nginx jako serwera proxy dla aplikacji node.js (do zastosowań developerskich). Poniższa konfiguracja umożliwia:
 • dynamiczne tworzenie adresu dla aplikacji node.js nasłuchującej na partach od 10000 do 10999 (na adresie localhost)
 • serwowanie plików statycznych poprzez serwer Nginx zamiast poprzez aplikację node.js
 • obsługę websocket (upgrade połączenia) 
 •  

Obsługa websocket po stronie nginx-a jest możliwa (z pamięci) od wersji 1.4.x (na pewno działa w wersji 1.6.x).

# Kontekst http{}
map $http_upgrade $connection_upgrade {
    default upgrade;
    ''   close;
}
server {

    listen 80;
    listen [::]:80;

    server_name ~^app.([0-9]?[0-9]?[0-9])\.socha\.it$;
    set $url_node_port $1;
    if ($url_node_port ~* "^[0-9]$") {
      set $app_node_port 1000$url_node_port;
    }
    if ($url_node_port ~* "^[0-9][0-9]$") {
      set $app_node_port 100$url_node_port;
    }
    if ($url_node_port ~* "^[0-9][0-9][0-9]$") {
      set $app_node_port 10$url_node_port;
    }

    root /storage/web/node/app/$app_node_port;

    location /system-problem/ {
        root /storage/web/default;
    }

    location = / {
        try_files /index.html @application;
    }
    location / {
        try_files $uri @application;
    }
    location @application {
        error_page 502 =404 /system-problem/error.html;
        proxy_pass http://127.0.0.1:$app_node_port;
        proxy_http_version 1.1;
        proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
        proxy_set_header Connection $connection_upgrade;
    }
}
Adres wywołania wygląd tak:
app.0.socha.it     - co jest mapowane na adres aplikacji node.js 127.0.0.1:10000
app.1.socha.it     - co jest mapowane na adres aplikacji node.js 127.0.0.1:10001
app.99.socha.it   - co jest mapowane na adres aplikacji node.js 127.0.0.1:10099
app.999.socha.it - co jest mapowane na adres aplikacji node.js 127.0.0.1:10999
itd...
Adresy typu app.0, app.00 czy app.000 są tożsame (tj. mapowane do adresu 10000). Tak samo jak np. app.5, app.05 czy app.005 (port 10005).

Obsługa plików statycznych odbywa się poprzez utworzenie katalogu:
/storage/web/node/app/<PORT> 
np. katalog /storage/web/node/app/10000.
W pierwszej kolejności w powyższym katalogu sprawdzana jest obecność pliku i jeśli jest on dostępny jest serwowany przez nginx-a. Jeśli plik nie zostanie odnaleziony wywoływana jest aplikacja node.js (na wybranym porcie), która może obsłużyć dane wywołanie. (powyższy mechanizm sprawdził się w jednym z moich projektów gdzie służył do generacji miniaturek obrazków - jeśli miniaturka nie istniała aplikacja node.js generowała plik, który przy następnym wywołaniu był już bezpośrednio serwowany przez nginx-a). Dodatkowo dla adresu / obsługiwane jest statyczny plik index.html. Łatwo to rozszerzyć o obsługę pliku index.html  (lub dowolnej innej nazwy) dla pozostałych katalogów:

    location / {
        try_files $uri $uri/index.html @application;
    }
W przypadku braku możliwości połączenia z aplikacją node.js (502 - Bad Gateway) zwracany jest błąd 404 i zawartość pliku /storage/web/default/system-problem/error.html.

PS: Ostrożnie z dyrektywą If
http://wiki.nginx.org/IfIsEvil
http://agentzh.blogspot.com/2011/03/how-nginx-location-if-works.html

Brak komentarzy: