wtorek, 23 marca 2010

Aktywacja SSL w GlassFish v3

Import klucza i certyfikatu SSL do keystora:


Certyfikat i klucz powinny być w formacie PEM


1) Konwersja certyfikatu do formatu PEM (jeśli wymagana)


    openssl x509 -in server.cer -out server.pem -inform DER -outform PEM


2) Konwersja klucza prywatnego do formatu PEM (jeśli wymagana)


    openssl rsa -in server.der -out server.key -inform DER -outform PEM


2) Utworzenie pliku PKCS12 z kluczem i certyfikatem


   openssl pkcs12 -export -in server.pem -inkey server.key -name "example.com" -out example.p12


     Jako hasło eksportu należy podać hasło: changeit


3) Utworzenie pliku keystore                      


     keytool -importkeystore -v -srckeystore example.p12 -destkeystore keystore  \

     -srcstoretype PKCS12  -alias example.com --deststorepass changeit -srcstorepass changeit


4) Dołączenie pliku keystore do serwera glassfish


    keytool -importkeystore -v -srckeystore keystore \

    -destkeystore ~/glassfish/domains/domain1/config/keystore.jks -alias example.com \

    -deststorepass changeit -srcstorepass changeit


Konfiguracja Glashfish


Aktywacja SSL:


W przykładzie wykorzystany jest port 443 (może być dowolny inny)


~glassfishv3/bin/asadmin create-http-listener --listeneraddress 0.0.0.0 --listenerport 443 --default-virtual-server server --securityenabled=true https-listener

~glassfishv3/bin/asadmin create-ssl --certname example.com --type http-listener --clientauthenabled=false https-listener

~glassfishv3/bin/asadmin stop-domain

~glassfishv3/bin/asadmin start-domain

Brak komentarzy: